Zavřít
Vstoupit Následujte nás

3S.cz

Monitoring kvality služeb

Poskytování služeb v náležité kvalitě na základě příslušných parametrů (SLA) se stává nevyhnutelným požadavkem v každé organizaci bez ohledu na to, zda jde o interní nebo externí zákazníky. Dohled nad hardwarovou a softwarovou infrastrukturou umožní optimalizovat celé IT prostředí, v maximální možné míře předcházet potenciálním výpadkům v jakékoliv jeho části a dojde-li k výpadku, dokáže velmi rychle analyzovat místo a příčinu problému. Je tak docílena eliminace případné finanční ztráty společnosti.

Pro organizaci poskytující služby koncovým uživatelům je velkou výhodou možnost monitorovat kvalitu práce z pohledu uživatele napříč všemi komponenty, které se na dané službě podílí. Kromě technických informací je možné sledovat a vyhodnocovat obchodní ukazatele týkající se jednotlivých uživatelů a jejich chování. tím pádem mají možnost připravovat, případně měnit svoje strategie a zvyšovat konkurenceschopnost společnosti.

 

Storage Analytics

Storage Analytics je produkt vyvíjený společností 3S.cz určený k hloubkové postprocesní analýze diskových systémů Hitachi. Poskytuje inteligentní analýzu vytížení prostředků diskového pole a umožňuje izolovat a diagnostikovat úzká hrdla infrastruktury. Usnadňuje IT manažerům efektivní plánování a přidělování diskových zdrojů aplikacím na základě detekce rezerv vytížení diskového systému. Odhaluje případné konfigurační nedostatky analýzou vzájemných vazeb entit diskového pole vůči serverové infrastruktuře. 

 Podrobněji čtěte zde...

 

Object Storage Analysis (OSA)

Objektová úložiště už nejsou pouze archivačním úložištěm, ale čím dál častěji nahrazují produkční prostředí CIFS/NFS NAS úložišť. Tím se mění i charakter zátěže z relativně nízkých datových toků (archivace) do oblasti vysokých datových toků a mnohonásobné paralelizace. Zvyšujícími se výkonnostními požadavky na Objektové úložiště vzniká i potřeba komplexních nástrojů pro monitoring provozu.

Object Storage Analysis (OSA) je řešení vyvíjení společností 3S.cz založené na zpracování Access Logů Objektového úložiště HCP. Pomocí metod reverzního inženýrství je ze sekvence událostí rekonstruován časový průběh provozu. OSA řešení podporuje postprocesní zpracování Access Logů exportovaných ze systémů HCP. Postrocesní analýza umožňuje v sekundovém rozlišení analyzovat příčinné souvislosti chování klientů Objektového úložiště. Vedle toho OSA podporuje Real-Time monitoring s vizualizací na platformě Grafana

Podrobněji čtěte zde... 

 

 Umělá Inteligence pro řízení Big Data úložišť

Ve spolupráci s výzkumným centrem SIX na VUT v Brně pracuje společnost 3S.cz, s. r. o. v rámci několikaletého projektu na vývoji produktu, který by měl převzít roli jakéhosi pomyslného doktora pro storage systémy. Pro tento projekt byl vytvořen jeden tým složený ze specialistů na řešení ukládání, archivaci a zabezpečení dat a specialistů na oblast prediktivní analytiky, genetických algoritmů a nástrojů umělé inteligence. Cílem projektu je vytvořit řešení, které dokáže pomocí automatické analýzy běhu systému rozpoznat nestandardní chování, s dostatečnou rezervou předpovídat přetížení a navrhnout na takto vzniklou událost adekvátní reakci, případně bude schopno vhodným způsobem se z poruchy či chyby rovnou zotavit.


Produktový list zde 


Expertní systém pro automatickou analýzu a řízení big data úložišť
je schopen za využití umělé inteligence vyhodnocovat pravděpodobnost vzniku kritické situace. Pravděpodobnost vzniku určitého typu kritické situace je pak teoretickým východiskem pro matematické modelování trendů a vytvoření včasného varování pro administrátory Big Data úložiště. Na základě výpočtu trendů bude možné zareagovat na vznikající problém ještě dříve, než se daný fenomén projeví v plné šíři se všemi negativními dopady do chodu aplikací datového centra.

Svoji přidanou hodnotu dokazuje využití umělé inteligence například na velmi obtížně zachytitelném fenoménu "Slow Drain Device". Nativní monitoring Big Data úložišť tento fenomén není schopen zachytit přímo, nativními prostředky, protože vzniká mimo samotný systém BigData úložiště. Nicméně se projevuje určitými symptomy a souvislostmi, které je schopna umělá inteligence zachytit již v rané fázi.

Projekt  „Expertního systému pro automatickou analýzu a řízení big data úložišť“ tak potvrzuje svoji vysokou přidanou hodnotu zejména pro rozsáhlá datová centra, kde v důsledku komplexnosti SAN prostředí je velmi obtížné postihnut tyto situace manuálním vyhodnocováním lidským činitelem.

Dále čtěte:

Expertní systém s obchodním označením Data Storage Guard, je s využitím technologií prediktivní analytiky schopen automaticky analyzovat provoz big data úložišť a navrhovat okamžitý způsob zotavení datového skladu z  chyby či poruchy. Cílem je minimalizace finančních ztrát z důvodu degradace kvality služby big data úložiště.

Systémy strojového učení a umělé inteligence jsou východiskem pro realizaci prediktivní údržby (PdM), která má široké uplatnění v digitální vizi průmyslu 4.0. Snížení produktivity je první věcí, kterou je postižena organizace v situaci degradované kvality služby jejího big data úložiště. Nejde o jediný dopad. Dalšími jsou: poškození reputace, možnost úniku důvěrných informací, ztráta loajality zákazníků, v extrémním případě trvalé obchodní selhání.

Proto systémy prediktivní údržby, a to včetně big data úložišť výrobních společností, nabývají na významu a představují účinnou ochranu před ekonomickými ztrátami v důsledku jejich selhání. Tímto projektem byl vytvořen kompletní systém prediktivní údržby, který reaguje na požadavky trhu a umožňuje uplatnit automatizační schopnosti umělé inteligence pro zvýšení konkurenceschopnosti jeho uživatelů.

Specializace společnosti 3S.cz, s.r.o. zahrnuje širokou oblast DATA STORAGE ŘEŠENÍ – počínaje primárním úložištěm, virtualizací, zálohovánímarchivací dat po management software. Jsme klíčovým partnerem Hitachi Vantara na trhu s prostředky pro ukládání elektronických dat v ČR. Hlavním produktem je dnes individuální design řešení, se kterým vám rádi pomůžeme, včetně monitoringu Data Storage Guard - neváhejte nás kontaktovat.